Wymagania dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin wynikające z przepisów krajowych

Wymagania dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin w Polsce wynikają z przepisów krajowych oraz prawa Unii Europejskiej, które ma bezpośrednie zastosowanie w krajach członkowskich. Najważniejsze przepisy regulujące te kwestie to rozporządzenia REACH i CLP, ale istnieją również krajowe akty prawne, które uzupełniają te regulacje.

Kluczowe Przepisy Krajowe i UE

 1. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):
  • Dotyczy rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie chemikaliów.
  • Rejestracja substancji chemicznych jest obowiązkowa dla producentów i importerów w ilościach przekraczających 1 tonę rocznie.
  • Substancje szczególnie niebezpieczne mogą wymagać zezwolenia na ich stosowanie.
 2. CLP (Classification, Labelling and Packaging):
  • Reguluje klasyfikację, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.
  • Zobowiązuje przedsiębiorców do klasyfikacji substancji chemicznych pod względem zagrożeń dla zdrowia i środowiska oraz odpowiedniego oznakowania opakowań.

Krajowe Akty Prawne

 1. Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:
  • Implementuje postanowienia rozporządzeń REACH i CLP na poziomie krajowym.
  • Określa obowiązki przedsiębiorców związane z wprowadzaniem substancji chemicznych na rynek.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin:
  • Określa szczegółowe kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin oraz sposób ich oznakowania.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kart charakterystyki:
  • Reguluje sposób sporządzania i udostępniania kart charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin.
  • Karty charakterystyki muszą być sporządzone w języku polskim i zawierać wszystkie wymagane informacje.
 4. Ustawa o odpadach:
  • Określa zasady postępowania z odpadami chemicznymi, w tym ich składowanie, transport i unieszkodliwianie.

Wymagania dla Przedsiębiorców

 1. Rejestracja Substancji:
  • Zgodnie z rozporządzeniem REACH, każda substancja produkowana lub importowana w ilości powyżej 1 tony rocznie musi być zarejestrowana w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).
 2. Klasyfikacja i Oznakowanie:
  • Substancje i mieszaniny muszą być sklasyfikowane zgodnie z zagrożeniami i odpowiednio oznakowane (piktogramy, zwroty ostrzegawcze).
  • Opakowania muszą być zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas transportu i użytkowania.
 3. Sporządzanie Kart Charakterystyki:
  • Karty charakterystyki muszą być dostarczane wszystkim odbiorcom substancji i mieszanin.
  • Muszą zawierać informacje zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu REACH i przepisach krajowych.
 4. Zezwolenia i Ograniczenia:
  • Substancje szczególnie niebezpieczne mogą wymagać specjalnych zezwoleń na stosowanie.
  • Stosowanie niektórych substancji może być ograniczone lub zakazane.
 5. Szkolenia i Informowanie Pracowników:
  • Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich szkoleń dla pracowników mających kontakt z substancjami chemicznymi.
  • Muszą także informować pracowników o zagrożeniach i środkach ochrony.
 6. Monitorowanie i Raportowanie:
  • Przedsiębiorcy muszą monitorować i raportować użycie oraz emisje niektórych substancji chemicznych.
  • Raporty te są przesyłane do odpowiednich organów nadzorczych.

Organy Nadzorujące

 • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP): Nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związanych z substancjami chemicznymi.
 • Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ): Kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie chemikaliów.
 • Główny Inspektorat Sanitarny (GIS): Monitoruje bezpieczeństwo chemiczne produktów dostępnych na rynku.

Przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i ochrony środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z substancjami chemicznymi.