SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI

Poprawnie wykonane instrukcje stanowiskowe BHP powinny być dostosowane do specyfiki pracy, ale jednocześnie muszą zawierać pewne stałe elementy. Są to między innymi:

  • opis czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy;
  • charakterystyka zasad i sposobów bezpiecznego wykonywania obowiązków;
  • opis czynności do wykonania po zakończeniu pracy;
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników;
  • instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.
 

Ważne jest, aby dokument nie był wyłącznie formalnością. Jego podstawowa rola to poprawa funkcjonowania w środowisku zakładu pracy, dlatego powinien być przygotowany w sposób jasny i czytelny dla każdego pracownika.

Opracowywane przez nas instrukcje stanowiskowe BHP zawierają indywidualne specyfikacje dla każdego stanowiska pracy, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w praktyce.

Jeżeli zatrudniasz pracowników w swojej firmie i szukasz wsparcia w zakresie opracowania instrukcji stanowiskowej, która nie tylko spełni określony obowiązek prawny, ale także realnie pomoże Ci zadbać o bezpieczeństwo pracowników — zapraszamy do współpracy.

Wykonujemy kompleksowe usługi z zakresu stanowiskowych instrukcji BHP.

Podstawa prawna

Informacja o obowiązku przygotowania instrukcji stanowiskowej wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

  • 41.1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.