POMIARY hałasu

Hałas jest najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. Typowe źródła hałasu na stanowiskach pracy:

 • silniki spalinowe, sprężarki, transformatory (i ich pochodne np. pojazdy samochodowe)
 • szlifierki, młotki, nitownice, zdzieraki, ubijaki
 • prasy, młoty, walcarki
 • sita wibracyjne, kraty wstrząsowe, młyny kulowe, piaskarki
 • tokarki, szlifierki, frezarki, wiertarki
 • maszyny używane do obróbki drewna: piły łańcuchowe, strugarki, frezarki, szlifierki, pilarki tarczowe i taśmowe
 • maszyny włókiennicze: krosna, przędzarki, skręcarki, przewijarki, zgrzeblarki, dziewiarki osnowowe
 • wentylatory, zawory, reduktory, strumienice, palniki
 • przenośniki, podajniki, suwnice, wózki widłowe.
 

Wartości mierzone na stanowisku pracy:

 • LEX,8h – poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy (LEX,w) jest to równoważny poziom dźwięku A, wyznaczony dla czasu ekspozycji na hałas (8 godzin lub tydzień). Dopuszczalny poziom na stanowisku pracy to 85 dB*
 • LAmax – maksymalny poziom dźwięku A jest to maksymalna wartość skuteczna poziomu dźwięku A. Wartość ta pozwala na ocenę hałasów krótkotrwałych i impulsowych o dużych poziomach (w paśmie A). Dopuszczalny poziom na stanowisku pracy to 115 dB*
 • LCpeak – szczytowy poziom dźwięku C jest to maksymalna wartość chwilowa poziomu dźwięku C. Wartość ta pozwala oceniać hałasy krótkotrwałe i impulsowe o dużych poziomach (w paśmie C). Dopuszczalny poziom na stanowisku pracy to 135 dB*

Podstawa prawna

Wartości natężeń dopuszczalnych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286).