OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe, związane z wykonywaną pracą. Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje się:

– przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
– przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy,
– po zmianach obowiązujących wymagań,
– po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

Oferujemy kompleksowe opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego, która skutecznie zmniejsza ilość wypadków przy pracy.

W ramach przygotowanej przez nas dokumentacji opiszemy wszystkie zagrożenia na danym stanowisku pracy, oraz zaproponujemy rozwiązania, które zmniejszą poziom ryzyka zawodowego. Zlecona  do opracowania  przez nas dokumentacja ryzyka zawodowego zostanie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i będzie  zawierać:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka stosowanej metody oceny ryzyka zawodowego.
 • Zadania zawodowe na stanowisku pracy.
 • Wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy, a także pracownika.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Zagrożenia – czynniki:
  • mogące powodować wypadki.
  • fizyczne.
  • chemiczne i pyły.
  • biologiczne.
  • ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy.
 • Plan działań korygujących czy też zapobiegawczych.
 • Karta informacji o ryzyku zawodowym.

Miejsce na podpis pracownika potwierdzający zapoznanie się z kartą oceny ryzyka zawodowego.

Podstawa prawna

Art. 226 k.p. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 nr.21 poz. 94 z późn. zm.) – „Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko” oraz „Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.