OBSŁUGA DOKUMENTACJI BHP

Zróżnicowany charakter prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej powoduje, że w każdej firmie dokumentacja bhp jest inna. Zakres działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy określają odpowiednie przepisy. Te uregulowania dotyczą również prowadzenia dokumentacji bhp.

W związku z tym, że poziom zagrożeń w każdym zakładzie pracy jest inny, dlatego dokumentacja bhp i ppoż. bywa zróżnicowana. Prowadzenie i gromadzenie dokumentów dotyczących spraw bhp, to obowiązek, który spoczywa na pracodawcy. Pracownicy służb bhp jako doradcy i opiniodawcy pomagają pracodawcy w realizowaniu obowiązków określonych w przepisach.

Do podstawowej dokumentacji, jaką mają obowiązek prowadzić i gromadzić pracodawcy należą:

  • rejestr szkoleń wstępnych, szczególnie dotyczących szkoleń stanowiskowych (instruktażu stanowiskowego),
  • dokumentacja powypadkowa, w której zostają odnotowane wszystkie wypadki przy pracy jakie zdarzyły się w firmie (rejestr wypadku przy pracy, protokoły powypadkowe),
  • dokumentacja wystawiona po przeprowadzonych kontrolach w zakładzie pracy (protokoły pokontrolne, wnioski i zalecenia odpowiednich organów kontroli)
  • rejestr chorób zawodowych występujących w danym zakładzie z opisem poszczególnych przypadków,
  • okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dokumentacja wskazująca pracownika lub pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy,
  • dokumenty powstałe w wyniku analizy i oceny ryzyka zawodowego,
  • opisy wewnętrznych procedur obiegu dokumentacji dotyczącej bhp.