STAŁY NADZÓR BHP

Proponujemy Państwu w ramach usługi „stały nadzór bhp i p.poż” wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba. Usługa polega  na stałym nadzorze stanu bhp w zakładach pracy naszych klientów.

W ramach tej usługi wykonujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp,
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp,
 • kontrole stanu bhp,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych,
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS,
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp,

 

W ramach usługi współpracujemy z klientami na podstawie umów o stałej współpracy. Oferty są zawsze przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, jego specyfiką, rozległością terytorialną. Zakres umowy uzgadniany jest z klientem. Nasze usługi realizujemy na terenie całego kraju a w szczególności województwa łódzkie i śląskie. Zapraszamy do współpracy firmy małe , średnie i duże. Mające swoją lokalizację w jednym mieście, jak i firmy działające w kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu miastach.

Podstawa prawna

Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.”

– art. 237 przypis 11 § 2 Kodeksu Pracy.