OKRESOWE KONTROLE I ANALIZY STANU BHP

Systematyczne kontrole BHP są skutecznym narzędziem do oceny bezpieczeństwa i higieny pracy. Analizy stanu BHP pozwalają nie tylko sprawdzić zgodność z przepisami prawa, czy też przygotować firmę do kontroli np. ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Przede wszystkim pozwalają minimalizować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy.

Kontrola BHP pozwala na sprawdzenie wszystkich poziomów bezpieczeństwa w firmie. Kontrola dotyczy:

 • warunków pracy w całym zakładzie, jak i na każdym stanowisku oddzielnie, 
 • pomieszczeń o charakterze higieniczno-sanitarnym, 
 • dokumentacji występującej w zakładzie pracy umożliwiającej ocenę ryzyka zawodowego, 
 • sprawdzenia wszystkich prac wiążących się z dużym ryzykiem, odbywających się z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji, narzędzi i innych, 
 • użytkowania narzędzi oraz urządzeń elektroenergetycznych, 
 • instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy i umiejętności przekazanych pracownikom, 
 • stanu technicznego sprzętu, który wraz z upływem czasu ulega zużyciu i musi być regulowanie kontrolowany, 
 • udzielania instrukcji, w jaki sposób bezpiecznie i bez narażania życia obsługiwać maszyny oraz urządzenia występujące w miejscu pracy, 
 • dróg transportowych (sprawdzane jest ich oznakowanie, drożność, szerokość i inne parametry), 
 • badań profilaktycznych pracowników wykorzystywanych do celów sanitarno-epidemiologicznych, 
 • zapewniania pracownikom kursów pierwszej pomocy oraz regularne przypominanie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, 
 • aktualności szkoleń związanych z przestrzeganiem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej, 
 • dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, a także odzieży, obuwia roboczego i potrzebnego sprzętu, 
 • uzupełniania dokumentacji wypadków oraz chorób zawodowych dotyczących zatrudnionych osób, 
 • podręcznego sprzętu gaśniczego używanego w trakcie pożarów, 
 • praktycznych warunków organizacji ewakuacji w obiekcie (sprawdzanie, czy pracownicy przeszli ćwiczenia ewakuacyjne i jaki jest poziom ich wiedzy o sytuacjach zagrażających życiu w zakładzie pracy), 
 • prac komisji BHP. 

 

Kontrola  BHP polega na ocenie danej firmy pod względem zgodności z aktualnymi przepisami, normami oraz wewnętrznymi procedurami. Nawet jeżeli jesteś na bieżąco i wydaje Ci się, że Twoja firma spełnia wszelkie wymagania, warto zlecić sprawdzenie zgodności zewnętrznemu podmiotowi. W zależności od tego, czym zajmuje się Twoja firma, jesteśmy w stanie w sposób obiektywny oraz rzeczowy wypunktować co robisz właściwie a co należy poprawić w celu spełnienia aktualnych norm.

Po przeprowadzeniu kontroli BHP, czyli rocznej kontroli stanu bhp, przedstawiamy raport, zawierający obszary ryzyka, w których niezbędne jest wprowadzenie zmian, celem poprawienia bezpieczeństwa środowiska pracy.

Podstawa prawna

„(…) Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (…)” – art. 237 przypis 11 § 2 Kodeksu Pracy.