OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI P.POŻ

W ramach współpracy z firmami i instytucji w zakresie wykonania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej wykonujemy wszelką dokumentację, w tym plany i instrukcje. Oferujemy:

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz ich aktualizacje;

Mówiąc o dokumentacji PPOŻ a konkretnie opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, nie można zapominać o jej aktualizacji. Kiedy należy ją wykonać? Trzeba wiedzieć, że Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest konieczna do wykonania co najmniej raz na dwa lata, a także w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Co to jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego? To dokument, który – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109,719) — powinien zawierać między innymi:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • spis wyposażenia w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń,
 • warunki i organizację ewakuacji,
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • plany obiektów,
 • listę osób odpowiedzialnych za opracowanie instrukcji.

 

Plany ewakuacji budynków (plany ewakuacyjne);

Konieczność opracowania planów ewakuacyjnych wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Według dokumentu właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów mają obowiązek zapewnienia i wdrożenia skutecznej ochrony PPOŻ. Dotyczy to obiektów, których kubatura przekracza 1000 m(1500 m3 dla budynków inwentarskich). Plany ewakuacyjne są szczególnie ważne w przypadku publicznych i niepublicznych szkół czy placówek, a także muzeów — co wynika z odrębnych przepisów prawnych.

Plany ewakuacyjne to plansze, na których rozmieszczony jest dokładnie opisany i czytelny sposób ewakuacji z danego obiektu. Stosuje się je, aby pokazać wszystkie drogi ewakuacyjne z budynku oraz inne elementy potrzebne do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji, w tym miejsca zbiórek, lokalizację sprzętu gaśniczego, a także wyjścia ewakuacyjne. Plan ewakuacji jest obowiązkowym załącznikiem do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Plan ewakuacji obiektu jest jednym z elementów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Szczegółowo określa to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Zgodnie z dokumentem instrukcja powinna zawierać plany budynków zawierające oznaczenia:

 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 • głównych kurków instalacji gazowej,
 • materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.