POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

Twój pracownik uległ wypadkowi?

Pomożemy Ci określić przyczyny i okoliczności wystąpienia wypadku, dokonamy kwalifikacji prawnej zdarzenia, a także określimy środki i wnioski prewencyjne, tj. przedsięwzięcia mające na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości. Zadzwoń do nas, przeprowadzimy profesjonalne postępowanie powypadkowe.

 • ustalić okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy
 • zawiadomienie o wypadku (pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy)
 • powołać zespół powypadkowy
 • sporządzić dokumentacje powypadkową (w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku sporządza protokół powypadkowy (w przypadku osób nie pracujących na podstawie stosunku pracy – sporządza kartę wypadku). Jeżeli przekroczymy termin 14 dni należy podać przyczynę.
 • Sporządzenie karty statystycznej GUS

Co to jest wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy – uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Procedura postępowania w razie wypadku

 • Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, zgodnie z instrukcją pierwszej pomocy lub w razie potrzeby należy wezwać pogotowie ratunkowe oraz inne służby.

Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zapewnić punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne, ze względu na ostre działanie toksyczne, a także ma obowiązek zapewnić apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

 • Zgłoszenie przez pracownika lub poszkodowanego, którego stan zdrowia na to pozwala o zaistniałym wypadku. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. Zgłoszenia wypadku może dokonać również inny pracownik lub świadek zdarzenia. Zgłoszenie wypadku można wykonać osobiście, telefonicznie lub w inny sposób.
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku przez pracodawcę. Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w taki sposób, aby nie doszło do kolejnego wypadku. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca wypadku ma na celu sprawne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.
 • Zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Zawiadomienie należy wykonać tylko wtedy, gdy doszło do wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego. W razie wypadku śmiertelnego zabronione jest usuwanie dowodów lub wykonywanie innych czynności mających na celu utrudnianie przeprowadzenia postępowania przez prokuraturę
 • Powołanie zespołu powypadkowego– w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bhp lub specjalista ds. bhp spoza zakładu pracy i przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Spisanie oświadczenia poszkodowanego/świadków– specjalista ds. bhp kontaktuje się z poszkodowanym oraz świadkiem zdarzenia w celu spisania oświadczenia. Zespół powypadkowy dokonuje oględzin miejsca zdarzenia, a także kompletuje inne dokumenty zebrane w czasie ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku (pisemna opinia lekarska, szkice lub fotografie miejsca wypadku);
 • Sporządzenie protokołu powypadkowego– po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku w terminie nie później niż 14 dni od uzyskania zgłoszenia sporządza się protokół powypadkowy;
 • Zapoznanie poszkodowanego z protokołem powypadkowym– zespół powypadkowy zapoznaje poszkodowanego z treścią protokół powypadkowego jak również ma obowiązek poinformować go o możliwości zgłaszania uwagi zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym;
 • Zatwierdzenie protokołu przez pracodawcę– protokół powypadkowy jest zatwierdzany przez pracodawcę nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca;
 • Przekazanie jednego z trzech egzemplarzy poszkodowanemu – zespół powypadkowy przekazuje protokół powypadkowy poszkodowanemu, pracodawca zaś obowiązany jest prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Jeżeli pracownik występuje o świadczenia powypadkowe (jednorazowe odszkodowanie) do ZUS, po zakończonym leczeniu jeden egzemplarz wraz z wnioskiem wysyłany jest do ZUS;
 • Przygotowanie statystycznej karty wypadku w celach statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)– specjalista ds. bhp przygotowuje statystyczną kartę wypadku, którą należy złożyć poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Podstawa prawna

art. 234 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.

Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat. 

Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.