Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy DARMON-BHP – Szkolenia (nazwa sklepu), dostępny pod adresem internetowym www.darmonbhp.pl, prowadzony jest przez Dariusza Sucheckiego (imię i nazwisko) prowadzącego działalność gospodarczą pod Firmą usługowo-szkoleniową DARMON-BHP Dariusz Suchecki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6441568885, REGON 522857392.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Konsumentów-Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie § 7 Regulaminu

§ 2 Definicje

1 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2 Sprzedawca – Firma Usługowo-Szkoleniowa DARMON-BHP Dariusz Suchecki (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w Poddębicach przy ul. Narutowicza 31, kod pocztowy 99-200, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem REGON 522857392 i NIP 6441568885

3 Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.darmonbhp.pl

6 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9 Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11 Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12 Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13 Produkt – dostępna w Sklepie usługa / produkt elektroniczny będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Narutowicza 31, 99-200 Poddębice

2. Adres e-mail Sprzedawcy: darmonbhp@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 48 535 827 811

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 05 1020 3440 0000 7102 0300 9511

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08:00 -17:00

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. c) standardowa przeglądarka plików pdf. (np. Adobe Reader)
  4. d) włączona obsługa plików cookies


§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie.

2. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 8 Regulaminu

3. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 8 Regulaminu.

4. Usługi świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie.

5. Odpłatne natomiast są umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: darmonbhp@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji,, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamacje.

§ 8 Zawieranie umowy

1. W celu zakupu produktu elektronicznego (szkolenia), Kupujący musi podjąć następujące kroki:

a) Dodać produkt lub produkty do koszyka., klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”

b) Z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „przejdź do kasy”

  1. c) Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
  2. d) Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  3. e) Kliknąć w przycisk „Kupuje i płacę”
  4. 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
  5. 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą miedzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.


§ 9 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 10 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego.

2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Narutowicza 31, 99-200 Poddębice

b) Przesyłka kurierska za pobraniem

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b) Płatności elektroniczne

c) Płatność kartą płatniczą.

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu usługa / produkt elektroniczny wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli usługa / produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno poczta tradycyjna, 3jak również pocztą elektroniczną.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  1. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 14 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.darmonbhp.pl/polityka-prywatności/

7. Zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce plików cookies pod adresem https://www.darmonbhp.pl/polityka-prywatności/

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz zmian cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.