Współpraca z pracodawcą i innymi komórkami firmy w zakresie bhp

Służba bhp w zakładzie pracy pełni ważną role doradczą. Do jej zakresu działania zalicza się wspieranie pracodawcy oraz innych działów w firmie w zakresie bhp. Współpraca służby bhp z pracodawcą oraz innymi komórkami w firmie polega na:

 • Bieżącym informowaniu pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz zgłaszanie wniosków, które zmierzają do usunięcia tych zagrożeń.  Służba bhp dokonując kontroli warunków pracy, sporządza wnioski i przedstawia je pracodawcy do akceptacji wraz z zaleceniami dla kierowników komórek organizacyjnych w zakładzie pracy. Kontrola ta polega na porównaniu realnego stanu warunków pracy w firmie z wymogami przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zalecenia pokontrolne sporządzone przez pracownika służby bhp mogą być, lecz nie muszą uwzględnione przez pracodawcę. Pracownik służby bhp powinien również niezwłocznie powiadomić pracodawcę o zaobserwowanym, rażącym zaniedbaniu ze strony pracownika.
 • Uczestniczeniu w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawieniu propozycji w zakresie uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, które gwarantują poprawę stanu bhp. Podczas tych działań służba bhp pełni funkcje doradczo-opiniującą i jej stanowisko w sprawach ochrony zdrowia oraz życia powinno być wiążące.
 • Zgłaszaniu wniosków dotyczących wymagań bhp w zakresie aktualnie prowadzonych procesach produkcyjnych. Służba bhp powinna w pierwszej kolejności wszelkie nieprawidłowości związane z linią produkcyjną zgłosić osobom kierującym pracownikami, którzy sprawują bezpośredni nadzór. Jeżeli bezpośrednie kierownictwo nie zareaguje, a stwierdzone nieprawidłowości zagrażają życiu pracowników, wnioski powinna skierować do pracodawcy.
 • Przedstawianiu pracodawcy wniosków w zakresie zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy w firmie.  W pierwszej kolejności stwierdzone nieprawidłowości powinny zostać skierowane do bezpośrednich osób, którzy realizują bezpośredni nadzór. Jeśli ten sposób interwencji nie będzie skuteczny, a stwierdzone nieprawidłowości zagrażają bezpośrednio pracownikom, należy skierować je do pracodawcy. 
 • Prowadzeniu rejestrów, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby jak i przechowywaniu wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika w środowisku pracy. Służba bhp jest obowiązana do prowadzeni i przechowywania niezbędnych wykazów oraz rejestrów. Rejestr wypadków przy pracy powinien zawierać wszystkie niezbędne informację o wszystkich zaistniałych wypadkach w zakładzie pracy, tak aby organy nadzoru mogły  z nich skorzystać  bez konieczności sciągania dokumentacji powypadkowej. Do takich rejestrów prowadzonych przez służby bhp możemy zaliczyć również m.in.: rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, rejestr szkoleń w dziedzinie bhp, rejestr wydanych orzeczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych, wykaz pracowników wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy.
 • Uczestniczeniu w opracowywaniu zakładowych układów pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych bhp oraz w ustalaniu zadań dla kierowników dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że służba bhp powinna brać czynny udział w opracowywaniu projektów tych dokumentów oraz służyć radą podczas ich opracowywania. Ponadto służba bhp powinna również kontrolować realizację zadań zawartych w tych wewnętrznych zarządzeniach, jak również wykonywać zadania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy ustalone dla komórek organizacyjnych i  osób kierujących pracownikami jak i przestrzegać ogólnych i szczegółowych instrukcji stanowiskowych.
 • Doradztwie dotyczącym stosowania w zakładzie pracy przepisów i zasad bhp. Służba bhp jest zobowiązana służyć radą w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy, kierownikom działów, brygadzistom oraz pracownikom. Prowadzi ona instruktaż ogólny pracowników w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Doradztwie w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, a także w zakresie doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Służba bhp powinna czuwać nad prawidłowością realizacji przepisów w następujących sprawach: wydawania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia, wydawania pracownikom napojów i posiłków profilaktycznych, zaopatrywania apteczek pierwszej pomocy w materiały opatrunkowe, wydawania pracownikom środków higieny osobistej,
 • przestrzegania skróconego czasu pracy i dodatkowych urlopów z tytułu zatrudnienia w warunkach pracy uciążliwej,
 • zatrudniania kobiet i młodocianych przy pacach im wzbronionych.
 • Współdziałanie z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi przede wszystkim w zakresie organizowania i zapewniania właściwego poziomu szkoleń bhp, oraz odpowiedniej adaptacji zawodowej nowo zatrudnianych pracowników. współpraca ta powinna polegać na kontroli dotyczącej przeprowadzonych szkoleń wstępnych i okresowych u pracowników. Kontrola powinna szczególnie dotyczyć nowo zatrudnionych pracowników i sprawdzeniu czy zasób wiedzy z bhp przejawia się bezpiecznym sposobem wykonywania pracy, stosowaniem środków ochrony indywidualnej. Służba bhp powinna służyć radą  i pomocą w celu  ułatwienia im szybkiej adaptacji zawodowej  i wdrożenia się do wykonywania pracy z zachowaniem przepisów bhp.
 • Uczestniczeniu w konsultacjach w zakresie bhp, a także innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiu chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Zgodnie z artykułem 237 Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników jest obowiązany powołać komisje bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy zatrudnieniu pracowników poniżej 250  powinien prowadzić konsultacje z pracownikami oraz ich przedstawicielami w zakresie bhp. Udział  służby bhp, jako przedstawiciela pracodawcy, w pracach komisji i zespołów jest oczywisty. Służba bhp jest zobowiązana do merytorycznego wsparcia i często staje się pomostem porozumienia miedzy pracodawca a pracownikami.
 • Współdziałaniu ze społeczna inspekcją pracy i zakładowymi organizacjami związkowymi przy: podejmowaniu działań dotyczących przestrzegania przepisów bhp w trybie oraz zakresie ustalonym w odrębnych przepisach  oraz podejmowanych przedsięwzięciach przez pracodawcę dotyczących poprawy warunków pracy.