Współpraca z jednostkami spoza firmy w kwestiach związanych z bhp

Obok współpracy wewnętrznej pracownicy służby bhp muszą także współpracować z jednostkami organizacyjnymi spoza zakładu pracy.  Ta współpraca powinna polegać na współdziałaniu z:

  • laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami. Obowiązek przeprowadzenia oczywiście na koszt zakładu pracy badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, a także rejestrowanie i przechowywanie tych badań oraz udostępnianie ich pracownikom został nałożony na pracodawcę w trybie art.. 227 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Uszczegółowieniem tego zapisu jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zgodnie z jego wytycznymi pracodawca wykazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których dokonuje się badań i pomiarów, po po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy przy uwzględnieniu: rodzaju tych czynników i ich właściwości, organizacji  pracy i sposobu wykonywania pracy, procesów technologicznych i ich parametrów, środków ochrony zbiorowej i danych dotyczących ich użytkowania, wyposażenia technicznego, maszyn, urządzeń, które mogą być źródłem emisji czynników szkodliwych dla zdrowia, rzeczywistego czasu narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uwzględniając przy tym system i rozkład czasu pracy.

Ustawodawca zobowiązał pracodawcę do wykonania badan i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności. W przypadku występowania czynników szkodliwych dla badań i pomiarów ustalono terminy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r.

  • laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w  ustawi o Inspekcji Ochrony Środowiska. Szczegółowe regulacje dotyczące państwowego monitoringu środowiska zawiera ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska i to ona kieruje do pracodawcy niektóre przepisy. W artykule 140 tej ustawy zamieszczono obowiązki skierowane do podmiotu korzystającego ze środowiska, który powinien zapewnić przestrzeganie wymagań ochrony środowiska głównie przez: odpowiednią organizację pracy, powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, podejmowaniu działań w celu wyeliminowania  bądź ograniczenia szkód w środowisku, które wynikają z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska, zapoznanie pracowników, których zakres działań wiąże się z kwestiami ochrony środowiska z wymaganiami w tym zakresie.
  • lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotna na pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych  pracowniczych badań lekarskich. Obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej pracownikom został nałożony na pracodawcę przepisami kodeksu pracy. W ramach badań lekarskich wyróżnia się: badania wstępne – którym podlegają  osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska lub inni pracownicy przenoszeni na inne stanowiska, na których występują warunki uciążliwe lub szkodliwe czynniki. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy. Badania okresowe – podlegają nim wszyscy pracownicy, a częstotliwość tych badań jest uzależniona od stanu zdrowia pracownika i ustalana jest każdorazowo przez lekarza orzecznika. Badania kontrolne – badaniom tym podlega pracownik, który powyżej 30 dni jest niezdolny do pracy w związku z chorobą. Obowiązek skierowania na badania powstaje w momencie, gdy pracownik zgłosi gotowość do pracy, czyli po zakończeniu leczenia.

Po przeprowadzeniu badania profilaktycznego lekarz orzecznik wydaje pracownikowi oraz pracodawcy orzeczenie lekarskie stwierdzające  brak przeciwskazania do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca ma obowiązek przechowywać orzeczenia wydawane przez lekarza w aktach osobowych pracownika.