Profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie są kluczowym elementem zarządzania zdrowiem pracowników i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Mają na celu ocenę zdolności pracownika do wykonywania określonych obowiązków zawodowych oraz wykrycie ewentualnych schorzeń, które mogą być związane z warunkami pracy.

Rodzaje profilaktycznych badań lekarskich:

 1. Badania wstępne:
  • Przeprowadzane przed podjęciem pracy przez nowo zatrudnionego pracownika.
  • Dotyczą również pracowników zmieniających stanowisko pracy na takie, które wiąże się z innymi warunkami lub zagrożeniami.
 2. Badania okresowe:
  • Przeprowadzane regularnie w zależności od warunków pracy i zagrożeń na stanowisku.
  • Mają na celu monitorowanie stanu zdrowia pracowników oraz wczesne wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych.
 3. Badania kontrolne:
  • Wykonywane po długotrwałej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą (powyżej 30 dni).
  • Mają na celu ocenę zdolności pracownika do powrotu do pracy na dotychczasowe stanowisko.

Zakres badań profilaktycznych:

Zakres badań zależy od rodzaju pracy, zagrożeń z nią związanych oraz specyficznych warunków na danym stanowisku. Typowe badania obejmują:

 • Ogólne badanie lekarskie.
 • Badania specjalistyczne (np. okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne) w zależności od rodzaju pracy.
 • Badania laboratoryjne (np. morfologia krwi, badanie moczu).
 • Badania dodatkowe (np. audiometria, spirometria, EKG) w zależności od specyfiki stanowiska pracy.

Procedura przeprowadzania badań profilaktycznych:

 1. Skierowanie na badania:
  • Pracodawca wydaje skierowanie na badania profilaktyczne, które określa rodzaj badań i stanowisko pracy.
  • Skierowanie zawiera informacje o występujących zagrożeniach zawodowych.
 2. Wizyta u lekarza medycyny pracy:
  • Pracownik zgłasza się do lekarza medycyny pracy ze skierowaniem.
  • Lekarz przeprowadza wywiad, badania ogólne i specjalistyczne oraz ocenia wyniki badań laboratoryjnych.
 3. Orzeczenie lekarskie:
  • Lekarz wydaje orzeczenie o zdolności lub braku zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku.
  • Orzeczenie to jest podstawą do zatrudnienia pracownika lub jego dalszej pracy na danym stanowisku.

Częstotliwość badań okresowych:

 • Częstotliwość badań okresowych zależy od rodzaju wykonywanej pracy i stopnia narażenia na czynniki szkodliwe lub uciążliwe.
 • W przypadku niektórych stanowisk, np. pracy w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych, badania mogą być przeprowadzane częściej.

Obowiązki pracodawcy i pracownika:

 • Pracodawca:
  • Jest zobowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczne badania lekarskie na swój koszt.
  • Musi organizować badania w godzinach pracy i pokrywać koszty związane z dojazdem pracownika na badania.
 • Pracownik:
  • Jest zobowiązany do uczestniczenia w profilaktycznych badaniach lekarskich.
  • Musi dostarczyć pracodawcy orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy.

Profilaktyczne badania lekarskie są więc istotnym elementem dbania o zdrowie pracowników i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Regularne monitorowanie stanu zdrowia pozwala na wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i zapobieganie ich pogłębianiu się.