Obowiązki prawodawcy w zakresie szkoleń bhp

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) są ściśle określone przez prawo i mają na celu zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich pracowników. W Polsce te obowiązki regulowane są głównie przez Kodeks pracy oraz odpowiednie rozporządzenia.

Obowiązki Pracodawcy w Zakresie Szkoleń BHP

1. Organizacja i Finansowanie Szkolenia BHP

Pracodawca jest zobowiązany do organizowania i finansowania szkoleń BHP dla swoich pracowników. Szkolenia te powinny być przeprowadzane w godzinach pracy i na koszt pracodawcy.

2. Rodzaje Szkoleń BHP

 • Szkolenie wstępne:
  • Szkolenie wstępne ogólne: Przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami BHP oraz przepisami obowiązującymi w danym zakładzie pracy.
  • Szkolenie stanowiskowe: Przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą oraz sposobami ich unikania.
 • Szkolenie okresowe:
  • Ma na celu aktualizację i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie BHP.
  • Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych zależy od rodzaju wykonywanej pracy i wynosi od 1 roku do 6 lat, w zależności od stanowiska pracy.

3. Zakres Szkoleń

Pracodawca musi zapewnić, że szkolenia BHP obejmują:

 • Przepisy i zasady BHP obowiązujące w danym zakładzie pracy.
 • Identyfikację zagrożeń oraz zasady bezpiecznej pracy na danym stanowisku.
 • Udzielanie pierwszej pomocy oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

4. Dokumentacja Szkolenia

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkoleń BHP, która powinna zawierać:

 • Program szkolenia.
 • Listę obecności uczestników.
 • Daty przeprowadzonych szkoleń.
 • Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie oraz jej kwalifikacje.
 • Wyniki egzaminów lub testów sprawdzających wiedzę (jeśli takie były przeprowadzane).

5. Aktualizacja Wiedzy i Umiejętności

Pracodawca musi zapewnić, że wiedza i umiejętności pracowników są na bieżąco aktualizowane, zwłaszcza w przypadku wprowadzenia nowych technologii, procedur lub zmian w przepisach prawnych dotyczących BHP.

6. Kontrola i Nadzór

Pracodawca jest zobowiązany do monitorowania i kontrolowania przestrzegania przepisów i zasad BHP przez pracowników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, pracodawca musi podjąć odpowiednie działania korygujące.

7. Udział Specjalistów

W przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, pracodawca powinien zapewnić, że szkolenia BHP prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.

Podstawy Prawne w Polsce

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP są określone w następujących aktach prawnych:

 • Kodeks pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.):
  • Art. 237^3: Obowiązek zapewnienia szkoleń w zakresie BHP.
  • Art. 237^4: Rodzaje szkoleń i ich częstotliwość.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • Określa szczegółowe wymagania dotyczące szkoleń BHP, w tym programy szkoleń, kwalifikacje osób prowadzących szkolenia oraz zasady dokumentowania szkoleń.

Podsumowanie

Pracodawca ma kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy poprzez organizowanie i finansowanie odpowiednich szkoleń BHP. Prawidłowo przeprowadzone szkolenia zwiększają świadomość pracowników na temat zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz sposobów ich unikania, co przyczynia się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Regularne aktualizowanie wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie BHP jest niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.