Obowiązki pracownika w zakresie szkolenia bhp

Obowiązki pracownika w zakresie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) są również jasno określone przez przepisy prawne. Pracownicy mają za zadanie współpracować z pracodawcą w celu utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz przestrzegać zasad i procedur BHP. Poniżej przedstawiam szczegółowe obowiązki pracownika w tym zakresie.

Obowiązki Pracownika w Zakresie Szkolenia BHP

1. Udział w Szkoleniach BHP

 • Obowiązkowy udział: Pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniach BHP organizowanych przez pracodawcę, zarówno wstępnych, jak i okresowych.
 • Przestrzeganie harmonogramu: Pracownik powinien stawić się na szkolenie zgodnie z ustalonym harmonogramem, a także na szkolenia dodatkowe, jeśli są wymagane przez pracodawcę lub przepisy.

2. Znajomość i Przestrzeganie Przepisów BHP

 • Zapoznanie się z przepisami: Pracownik musi dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, które dotyczą jego stanowiska pracy oraz ogólnymi zasadami obowiązującymi w zakładzie pracy.
 • Przestrzeganie zasad: Pracownik powinien ściśle przestrzegać przepisów i instrukcji BHP w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

3. Stosowanie Środków Ochrony Indywidualnej i Zbiorowej

 • Używanie ŚOI: Pracownik ma obowiązek korzystać ze środków ochrony indywidualnej (ŚOI) dostarczonych przez pracodawcę, takich jak kaski, rękawice, okulary ochronne itp., zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Dbałość o sprzęt: Pracownik powinien dbać o powierzone mu środki ochrony indywidualnej oraz zgłaszać pracodawcy wszelkie ich uszkodzenia lub brak.

4. Reagowanie na Zagrożenia

 • Zgłaszanie nieprawidłowości: Pracownik powinien natychmiast zgłaszać pracodawcy lub bezpośredniemu przełożonemu wszelkie zauważone nieprawidłowości, zagrożenia, wypadki lub sytuacje awaryjne związane z BHP.
 • Reakcja w sytuacjach awaryjnych: Pracownik powinien znać procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych i umieć zastosować je w praktyce, np. w przypadku pożaru, ewakuacji czy udzielania pierwszej pomocy.

5. Utrzymanie Porządku na Stanowisku Pracy

 • Dbałość o miejsce pracy: Pracownik jest zobowiązany do utrzymywania porządku i czystości na swoim stanowisku pracy, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy.
 • Unikanie niebezpiecznych praktyk: Pracownik powinien unikać wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do stworzenia zagrożenia dla siebie lub innych pracowników.

6. Aktualizacja Wiedzy i Umiejętności

 • Podnoszenie kwalifikacji: Pracownik powinien regularnie aktualizować swoją wiedzę z zakresu BHP, uczestnicząc w szkoleniach okresowych oraz śledząc zmiany w przepisach i najlepszych praktykach.
 • Inicjatywa własna: Pracownik może także samodzielnie poszukiwać dodatkowych informacji i szkoleń, aby podnosić swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawy Prawne w Polsce

Obowiązki pracowników w zakresie BHP są określone w następujących aktach prawnych:

 • Kodeks pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.):
  • Art. 211: Obowiązki pracowników w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • Określa szczegółowe wymagania dotyczące szkoleń BHP, w tym obowiązki pracowników.

Podsumowanie

Pracownicy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy, aktywnie uczestnicząc w szkoleniach BHP i przestrzegając przepisów oraz zasad bezpieczeństwa. Ich obowiązki obejmują regularny udział w szkoleniach, znajomość i stosowanie zasad BHP, używanie odpowiednich środków ochrony, reagowanie na zagrożenia, utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Ścisła współpraca z pracodawcą w tym zakresie jest niezbędna do stworzenia i utrzymania bezpiecznego miejsca pracy.