Sposób sporządzania karty charakterystyki

Sporządzanie Karty Charakterystyki (SDS) wymaga przestrzegania określonych przepisów i standardów, takich jak rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) w Unii Europejskiej czy OSHA (Occupational Safety and Health Administration) w Stanach Zjednoczonych. Oto kroki i zalecenia dotyczące sporządzania karty charakterystyki:

Kroki Sporządzania Karty Charakterystyki

 1. Zgromadzenie Danych:
  • Identyfikacja substancji/mieszaniny: Nazwa chemiczna, numery CAS, EC, INCI itp.
  • Dane kontaktowe dostawcy: Nazwa, adres, numer telefonu, e-mail.
  • Numery alarmowe: Numery telefonów do natychmiastowego kontaktu w przypadku awarii.
 2. Klasyfikacja Zagrożeń:
  • Ustalenie klasyfikacji substancji zgodnie z przepisami CLP (Classification, Labeling and Packaging) lub GHS (Globally Harmonized System).
  • Opis wszystkich identyfikowanych zagrożeń.
 3. Szczegółowe Informacje o Składnikach:
  • Podanie składu substancji lub mieszaniny, w tym stężenie i klasyfikację poszczególnych składników.
 4. Szczegółowe Opisy dla Każdej Sekcji:
  • Środki pierwszej pomocy: Instrukcje dotyczące pierwszej pomocy dla różnych dróg narażenia (kontakt skórny, wziewny, połknięcie itp.).
  • Postępowanie w przypadku pożaru: Środki gaśnicze, specjalne zagrożenia, instrukcje dla straży pożarnej.
  • Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia: Środki ochrony, procedury, metody usuwania skażenia.
 5. Właściwości Fizyczne i Chemiczne:
  • Zgromadzenie danych na temat stanu fizycznego, koloru, zapachu, pH, temperatury wrzenia, temperatury topnienia, palności, ciśnienia pary itp.
 6. Toksykologiczne i Ekologiczne Informacje:
  • Informacje o toksyczności ostrej, przewlekłej, skutkach zdrowotnych, toksyczności dla środowiska, biodegradowalności, bioakumulacji.
 7. Przepisy Prawne:
  • Identyfikacja przepisów dotyczących substancji lub mieszaniny, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Zalecenia i Dobre Praktyki

 • Aktualizacja Danych: Regularnie aktualizować kartę charakterystyki, szczególnie gdy pojawią się nowe informacje o zagrożeniach lub zmiany w przepisach prawnych.
 • Konsultacja z Ekspertami: W przypadku wątpliwości konsultować się z ekspertami ds. bezpieczeństwa chemicznego.
 • Jasny i Zrozumiały Język: Używać prostego i zrozumiałego języka, unikać żargonu technicznego, jeśli to możliwe.
 • Przejrzysty Układ: Karta powinna być przejrzysta i łatwa do nawigacji, z wyraźnie oznaczonymi sekcjami.
 • Dostępność: Zapewnić, aby karta charakterystyki była łatwo dostępna dla wszystkich pracowników, którzy mogą być narażeni na substancję lub mieszaninę.

Przykład Struktury Karty Charakterystyki

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 • Nazwa produktu: Aceton
 • Zastosowania identyfikowane: Rozpuszczalnik przemysłowy
 • Dostawca: Chemia ABC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 00-000 Warszawa
 • Numer telefonu alarmowego: +48 123 456 789

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

 • Klasyfikacja: H225, H319, H336
 • Elementy oznakowania: Piktogramy, hasło ostrzegawcze, zwroty H i P

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

 • Substancja: Aceton, numer CAS: 67-64-1, stężenie: >99%

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

 • Kontakt skórny: Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem.

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

 • Środki gaśnicze: Piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla.

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 • Środki ostrożności: Używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, unikać wdychania par.

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

 • Środki ostrożności: Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu.

Podsumowanie

Sporządzenie karty charakterystyki jest procesem wymagającym precyzyjnego zebrania i przedstawienia informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Ważne jest, aby dokument był aktualizowany i dostępny dla wszystkich, którzy mogą mieć kontakt z daną substancją lub mieszaniną.