Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (SDS, z ang. Safety Data Sheet) jest dokumentem zawierającym szczegółowe informacje o właściwościach substancji chemicznej lub mieszaniny, w tym o jej potencjalnym zagrożeniu, sposobie bezpiecznego obchodzenia się z nią, przechowywaniu i usuwaniu, a także o środkach pierwszej pomocy i postępowaniu w razie awarii.

Karta charakterystyki składa się z 16 sekcji:

 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa:
  • Nazwa produktu
  • Zastosowania identyfikowane
  • Dane dostawcy karty charakterystyki
  • Numer telefonu alarmowego
 2. Identyfikacja zagrożeń:
  • Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
  • Elementy oznakowania
  • Inne zagrożenia
 3. Skład/informacja o składnikach:
  • Informacje dotyczące składu substancji lub mieszaniny
 4. Środki pierwszej pomocy:
  • Opis środków pierwszej pomocy
  • Najważniejsze objawy i skutki
  • Wskazania dotyczące konieczności natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia
 5. Postępowanie w przypadku pożaru:
  • Środki gaśnicze
  • Specjalne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
  • Informacje dla straży pożarnej
 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:
  • Środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
  • Środki ochrony środowiska
  • Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się i usuwania skażenia
 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:
  • Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
  • Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym wszelkie niezgodności
 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej:
  • Parametry dotyczące kontroli
  • Środki ochrony indywidualnej
 9. Właściwości fizyczne i chemiczne:
  • Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych
 10. Stabilność i reaktywność:
  • Reaktywność
  • Stabilność chemiczna
  • Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
  • Warunki, których należy unikać
  • Materiały niezgodne
  • Niebezpieczne produkty rozkładu
 11. Informacje toksykologiczne:
  • Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
 12. Informacje ekologiczne:
  • Toksyczność
  • Trwałość i zdolność do rozkładu
  • Zdolność do bioakumulacji
  • Mobilność w glebie
  • Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
  • Inne szkodliwe skutki
 13. Postępowanie z odpadami:
  • Metody unieszkodliwiania odpadów
 14. Informacje o transporcie:
  • Numer UN
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN
  • Klasy zagrożenia w transporcie
  • Grupa pakowania
  • Zagrożenia dla środowiska
  • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych:
  • Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
 16. Inne informacje:
  • Informacje dodatkowe, np. zmiany w stosunku do poprzedniej wersji karty charakterystyki

Karty charakterystyki są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz dla ochrony zdrowia ludzi i środowiska.