BHP w firmie – włącz świadomość i dbaj o bezpieczeństwo w pracy

Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie jest wyrazem tego, jaki jest stosunek pracowników do ryzyka, zagrożeń i bezpieczeństwa. Pracownicy/ pracodawcy mający świadomość kultury bezpieczeństwa angażują się w budowanie bezpiecznego miejsca pracy. Jest to dla nich zrozumiałe i przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie firmy oraz  ich własne zdrowie i życie.

Ale, w jaki sposób skutecznie motywować pracowników do kształtowania zachowań i działań probezpiecznych? Jak kształtować świadomość pracownika w zakresie bezpieczeństwa pracy?

Magiczne słowo świadomość towarzyszy nam  od zarania dziejów i między innymi  dzięki niej świat idzie do przodu.  Dawniej świadomość pozwalała ratować życie przy spotkaniu z niebezpiecznym zwierzęciem. Dziś to wiedza, która pozwala zidentyfikować zagrożenia  i podjąć właściwe działania.

Sposób kształtowania świadomości w zakresie bhp jest trudny do realizacji, ale w okresie długofalowym efektywny. Dlatego każdy pracodawca powinien dążyć do kształtowania świadomości  kultury bezpieczeństwa i zaznajamiać swoich pracowników z zasadami bezpieczeństwa.

Jak zmienić podejście pracowników do kwestii bezpieczeństwa, zmienić świadomość pracowników i poprawić bezpieczeństwo w firmie. Należy to robić poprzez ciągłe podnoszenie poziomu BHP.  W każdej  firmie powinno to być kwestią priorytetową dla pracodawcy.

Bezpieczeństwo w firmie ma niejedno oblicze. Trzeba zadbać o nie w wielu wymiarach. Większość  tych aspektów związanych z bezpieczeństwem  jest dokładnie określone w przepisach BHP, a pracodawca jest zobowiązany do ich stosowania. Poniżej najważniejsze składowe bezpieczeństwa w firmie:

 1. Przeprowadzanie szkoleń

Szkolenia z zakresu BHP to fundament umacniający wiedzę niezbędną  do identyfikacji zagrożeń , skupiający uwagę pracownika na przestrzeganiu ładu i porządku na stanowisku pracy i jednocześnie poszerzający umiejętności pracowników zakresie tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.  Przepisy z zakresu BHP nakładają na pracodawcę obowiązek regularnego szkolenia swoich pracowników. Szkolenie jest wymagane miedzy innymi bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy. Każdy zatrudniony pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu wstępnym z dziedziny BHP, które dzieli się na instruktaż ogólny  i instruktaż stanowiskowy. Poza szkoleniem wstępnym należy pamiętać o szkoleniach okresowych, których częstotliwość związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy.

Warto również zapewnić pracownikom szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które służą poprawie komfortu, zapewniając poczucie bezpieczeństwa pracownikowi.

 • Ocena ryzyka zawodowego

Jednym z najważniejszych obszarów bezpieczeństwa w firmie jest ocena ryzyka zawodowego, od której zaczyna się cały proces wprowadzania rozwiązań zmierzających do poprawy i podwyższania poziomu bezpieczeństwa. Prawidłowo wykonana ocena ryzyka zawodowego to podstawa zachowania  bezpieczeństwa i higieny pracy. To ustalone dla każdego zawodu prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywana pracą. Zebranie takich informacji jest obowiązkowe, ponieważ jego zadaniem jest sprawdzenie i ocena, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom.

Ocena ryzyka zawodowego powinna się odbywać  na podstawie list kontrolnych, które obejmują zagrożenia, takie jak: śliskie lub nierówne powierzchnie, ruchome części maszyn, czynniki szkodliwe, hałas, oświetlenie, stres odczuwalny w pracy. Na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń należy oszacować ryzyko zawodowe z nim związane. Oszacowanie  ryzyka  to  ważny krok do  planowania działań zmierzających ograniczenie tego ryzyka.

 • Opracowanie dokumentacji BHP

Pracodawca ma w swoim obowiązku sporządzenie wielu dokumentów związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy. Do dokumentacji BHP możemy zaliczyć:

 • rejestry szkoleń
 • rejestr wypadków
 • rejestry badań i karty pomiarów czynników szkodliwych
 • tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
 • wykazy prac wzbronionych kobietom lub młodocianym
 • dokumentacja powypadkowa, czyli ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 • Zakup narzędzi, środków podnoszących poziom bezpieczeństwa

Aby poprawić poziom bezpieczeństwa w firmie należy zakupić odpowiednie narzędzia mieszczące się w różnych obszarach technicznych:

 • środki ochrony indywidualnej
 • sprzęt do ograniczenia prac ręcznych – transportowych
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze
 • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz w wykopach
 • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i czynniki biologiczne
 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn i urządzeń i miejsc pracy
 • oświetlenie miejsc i ochrona stanowisk przed promieniowaniem optycznym
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenie układu mięśniowo szkieletowego
 • Inne środki i formy  popularyzacji tematyki bezpieczeństwa

Każdy powinien rozszerzać swoją wiedze i świadomość  na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto spojrzeć indywidualnie na każdego pracownika. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie nie musi być nudne. Wystarczy zastosować różnego rodzaju środki przekazu:

 • plakaty informacyjne  na terenie firmy
 • iventy pracownicze  – pokazy praktyczne np. użycie gaśnic, czy pierwsza pomoc
 • konkursy bhp – np. konkurs plastyczny dla dzieci” Moi rodzice pracują w bezpiecznej firmie”
 • tablica liczby dni bez wypadku w pracy
 • znaki graficzne i ilustrowane instrukcje stanowiskowe
 • filmy, prezentacje

Różne formy popularyzacji  problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy na pewno mają wpływ na poziom świadomości bezpieczeństwa w danej firmie. Jak widać  powyżej mamy wiele form w tym zakresie. Dlatego nie bójmy się z nich korzystać.

Świadomość kultury bezpieczeństwa to wiedza, która buduje bezpieczne miejsce pracy i gwarantuje rozwój firmy.